Menu
Your Cart

Verkoopsvoorwaarden

                

Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Ondernemingsgegevens

ZAPATILLA VOF Heirstraat 89, 9880 AALTER  België. 
BTWnr: BE 0568 703 476 
Telefoon: +32(0)479 61 99 95 
Webshop: www.zapatilla.be

2. Algemene Bepalingen

De elektronische webwinkel van Zapatilla, een V.O.F. met maatschappelijke zetel in de Heirstraat 89, 9880 Lotenhulle (België), BTW BE0568 703 476, biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Zapatilla.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op Zapatilla.

3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Aanbod

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar info@zapatilla.be.  Hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Zapatilla is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zapatilla is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zapatilla.

Zapatilla is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. Online Aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Zapatilla assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Zapatilla. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via paypal
  • via overschrijving op BE67 9731 2773 4987


6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Zapatilla.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zapatilla te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

8. Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Zapatilla klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Zapatilla.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

9. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Zapatilla mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. OPGELET het is niet mogelijk om solden/afgeprijsde artikelen/outlet te retourneren!

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, gaan naar "Mijn Account" op de Zapatilla webshop, en klikken onderaan de webshop op retourneren. Daarna vult u gewoon het retourformulier in, en dat binnen de 14 dagen vanaf de levering. Zo zijn wij op de hoogte van uw retour.

Het terugsturen kan met het voorziene label dat meegeleverd werd met uw bestelling. Goederen worden – op kosten van de consument - teruggezonden via Bpost. De consument dient het voorziene label zelf op doos te kleven en te bezorgen aan Bpost. De kostprijs voor het terugsturen van een pakket (dat verschillende kledingstukken of schoenen kan bevatten) is 7,95 euro.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van uw retourzending zal de terugbetaling worden verwerkt via dezelfde betaalmethode die u oorspronkelijk heeft gebruikt. De retourkost van 7,95 euro zal in mindering worden gebracht van het te terug te storten bedrag.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


10. Privacy

Zapatilla verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Zapatilla bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat Zapatilla je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:

Zapatilla VOF 
Heirstraat 89, 9880 AALTER.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Zapatilla heeft dus geen toegang tot je paswoord.

Zapatilla respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op Zapatilla, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

Zapatilla maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

Zapatilla houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail info@zapatilla.be

11. Aantasting Geldigheid - Niet-Verzaking

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Zapatilla om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. Zapatilla Klantendienst

De Zapatilla klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@zapatilla.be of per post op het volgende adres: Zapatilla Webshop - Heirstraat 89, 9880 AALTER.

13. Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zapatilla. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Zapatilla kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

14. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

15. Toepasselijk Recht - Bevoegde Rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

16. Intellectueel Eigendomsrecht

De volledige Zapatilla website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Zapatilla gebruikt worden.

17. Beperkte Aansprakelijkheid

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.


Liefs Cathy